Có 1 kết quả:

chě dú zi

1/1

chě dú zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) to talk nonsense
(2) to chat idly