Có 1 kết quả:

bān zi

1/1

bān zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spanner
(2) wrench
(3) CL:把[ba3]