Có 1 kết quả:

fú bù qǐ de Ā dǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) weak and inept person
(2) hopeless case