Có 1 kết quả:

fú tī

1/1

fú tī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ladder
(2) staircase
(3) escalator