Có 1 kết quả:

fú yǎng

1/1

fú yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to foster
(2) to bring up
(3) to raise