Có 1 kết quả:

pī jià

1/1

pī jià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to approve vacation