Có 1 kết quả:

pī jià

1/1

pī jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wholesale price
(2) to settle an account
(3) to pay a bill