Có 1 kết quả:

pī pàn

1/1

pī pàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to criticize
(2) critique
(3) CL:個|个[ge4]