Có 1 kết quả:

pī bàn

1/1

pī bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to approve and carry out
(2) to issue approval