Có 1 kết quả:

pī juàn

1/1

pī juàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to correct student papers
(2) to grade exam papers