Có 1 kết quả:

pī fā yè

1/1

pī fā yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wholesale business
(2) bulk trade