Có 1 kết quả:

pī mìng

1/1

pī mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to tell sb's fortune