Có 1 kết quả:

pī zhù

1/1

pī zhù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to annotate
(2) to add marginal comments on
(3) criticism
(4) marginalia