Có 1 kết quả:

pī fā

1/1

pī fā

phồn thể

Từ điển phổ thông

bán buôn, bán sỉ

Từ điển Trung-Anh

(1) wholesale
(2) bulk trade
(3) distribution