Có 1 kết quả:

pī fā shāng

1/1

pī fā shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a wholesale business
(2) distributor