Có 1 kết quả:

pī dàng

1/1

pī dàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cement-sand wall plaster