Có 1 kết quả:

pī fù

1/1

pī fù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to give an official response