Có 1 kết quả:

pī yǔ

1/1

pī yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) criticism
(2) commentary