Có 1 kết quả:

pī xì dǎo kuǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to get right to the heart of the matter (idiom)