Có 1 kết quả:

pī liàng

1/1

pī liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) batch
(2) lot