Có 1 kết quả:

pī liàng shēng chǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to mass produce