Có 1 kết quả:

pī jiá

1/1

pī jiá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to slap sb's cheeks