Có 1 kết quả:

pī bó

1/1

pī bó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to criticize
(2) to refute