Có 1 kết quả:

pī diǎn

1/1

pī diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to add critical marks or notes to a text
(2) (fig.) to criticize