Có 1 kết quả:

è hóu fǔ bèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to strangle the front and press the back (idiom)
(2) fig. to occupy all key points (military)