Có 1 kết quả:

è wàn

1/1

è wàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wring one's hands (literally wring one's wrists)