Có 1 kết quả:

zhǎo shàng mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to come to sb's door
(2) to call on sb