Có 1 kết quả:

zhǎo bu zháo běi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be confused and disoriented