Có 1 kết quả:

zhǎo tái jiēr

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to find an excuse
(2) to look for a pretext