Có 1 kết quả:

zhǎo duì xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to seek a marriage partner
(2) looking for a mate