Có 1 kết quả:

zhǎo qián

1/1

zhǎo qián

giản thể

Từ điển phổ thông

trả tiền thừa, thối lại

Từ điển Trung-Anh

to give change