Có 1 kết quả:

chéng bāo

1/1

chéng bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to contract
(2) to undertake (a job)