Có 1 kết quả:

chéng shòu lì

1/1

chéng shòu lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tolerance
(2) capability of adapting oneself