Có 1 kết quả:

chéng jiē

1/1

chéng jiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to receive
(2) to accept
(3) to carry on