Có 1 kết quả:

chéng zài

1/1

chéng zài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bear the weight
(2) to sustain