Có 1 kết quả:

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. kỹ thuật
2. tài năng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nghề, tài nghệ, bản lĩnh chuyên môn. ◎Như: “nhất kĩ chi trường” 一技之長 giỏi một nghề, “mạt kĩ” 末技 nghề mạt hạng.
2. (Danh) Thợ. ◇Tuân Tử 荀子: “Cố bách kĩ sở thành, sở dĩ dưỡng nhất nhân dã” 故百技所成, 所以養一人也 (Phú quốc 富國) Cho nên cái mà trăm thợ làm ra, cũng để phụng dưỡng một người.

Từ điển Thiều Chửu

① Nghề, như tràng kĩ 長技 nghề tài, mạt kĩ 末技 nghề mạt hạng, v.v.
② Tài năng.

Từ điển Trần Văn Chánh

Kĩ năng, kĩ xảo, tài năng, tài khéo, tài nghệ, năng lực chuyên môn, nghề: 一技之長 Giỏi một nghề; 末技 Nghề mạt hạng; 黔驢技窮 Hết kế khả thi, mưu cùng kế tận.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài khéo — Nghề giỏi — Người thợ.

Từ điển Trung-Anh

skill

Từ ghép 210

Ā hēng Kē jì Dà xué 阿亨科技大学Ā hēng Kē jì Dà xué 阿亨科技大學Ān huī Gōng chéng Kē jì Xué yuàn 安徽工程科技学院Ān huī Gōng chéng Kē jì Xué yuàn 安徽工程科技學院Ān jié lún Kē jì 安捷伦科技Ān jié lún Kē jì 安捷倫科技Bǎo lì Kē jì Yǒu xiàn Gōng sī 保利科技有限公司Běi jīng Kē jì Dà xué 北京科技大学Běi jīng Kē jì Dà xué 北京科技大學bó jì 薄技cái yì jì néng 才艺技能cái yì jì néng 才藝技能cháng jì 長技cháng jì 长技Chóng qìng Kē jì Xué yuàn 重庆科技学院Chóng qìng Kē jì Xué yuàn 重慶科技學院chù jì qǔ 触技曲chù jì qǔ 觸技曲chuán shū jì shù 传输技术chuán shū jì shù 傳輸技術chuáng jì 床技dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù 导弹武器技术控制制度dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù 導彈武器技術控制制度Diàn zǐ Kē jì Dà xué 电子科技大学Diàn zǐ Kē jì Dà xué 電子科技大學diāo chóng xiǎo jì 雕虫小技diāo chóng xiǎo jì 雕蟲小技Fù shì kāng Kē jì Jí tuán 富士康科技集团Fù shì kāng Kē jì Jí tuán 富士康科技集團gāo jì shù 高技术gāo jì shù 高技術gāo kē jì 高科技Guǎng dōng Kē xué jì shù Zhí yè Xué yuàn 广东科学技术职业学院Guǎng dōng Kē xué jì shù Zhí yè Xué yuàn 廣東科學技術職業學院guó jì 国技guó jì 國技Guó lì Tái běi Kē jì Dà xué 国立台北科技大学Guó lì Tái běi Kē jì Dà xué 國立臺北科技大學Hé běi Kē jì Dà xué 河北科技大学Hé běi Kē jì Dà xué 河北科技大學hé jì shù 核技术hé jì shù 核技術jī yīn jì shù 基因技术jī yīn jì shù 基因技術jì fǎ 技法jì gōng 技工jì gōng xué xiào 技工学校jì gōng xué xiào 技工學校jì liǎng 技俩jì liǎng 技倆jì néng 技能jì qiǎo 技巧jì shī 技师jì shī 技師jì shù 技术jì shù 技術jì shù biāo zhǔn 技术标准jì shù biāo zhǔn 技術標準jì shù fā zhǎn 技术发展jì shù fā zhǎn 技術發展jì shù fāng àn 技术方案jì shù fāng àn 技術方案jì shù gù zhàng 技术故障jì shù gù zhàng 技術故障jì shù guān liáo 技术官僚jì shù guān liáo 技術官僚jì shù guī fàn 技术规范jì shù guī fàn 技術規範jì shù qián shuǐ 技术潜水jì shù qián shuǐ 技術潛水jì shù rén yuán 技术人员jì shù rén yuán 技術人員jì shù suǒ xiàn 技术所限jì shù suǒ xiàn 技術所限jì shù xìng 技术性jì shù xìng 技術性jì shù xué xiào 技术学校jì shù xué xiào 技術學校jì shù yuán 技术员jì shù yuán 技術員jì shù yuán zhù 技术援助jì shù yuán zhù 技術援助jì shù zhī shi 技术知识jì shù zhī shi 技術知識jì shù zhǐ dǎo 技术指导jì shù zhǐ dǎo 技術指導jì xiào 技校jì yì 技艺jì yì 技藝jì zhí 技职jì zhí 技職jiāo huàn jì shù 交换技术jiāo huàn jì shù 交換技術jié zòu kǒu jì 節奏口技jié zòu kǒu jì 节奏口技jìng jì 竞技jìng jì 競技jìng jì chǎng 竞技场jìng jì chǎng 競技場jìng jì dòng wù 竞技动物jìng jì dòng wù 競技動物jìng jì xìng 竞技性jìng jì xìng 競技性jué jì 絕技jué jì 绝技kē jì 科技kē jì dà xué 科技大学kē jì dà xué 科技大學kē jì gōng zuò zhě 科技工作者kē jì jīng sǒng 科技惊悚kē jì jīng sǒng 科技驚悚kē jì jīng sǒng xiǎo shuō 科技惊悚小说kē jì jīng sǒng xiǎo shuō 科技驚悚小說kē jì rén yuán 科技人员kē jì rén yuán 科技人員kē xué jì shù 科学技术kē xué jì shù 科學技術kē xué jì shù shì dì yī shēng chǎn lì 科学技术是第一生产力kē xué jì shù shì dì yī shēng chǎn lì 科學技術是第一生產力kē xué jì shù xiàn dài huà 科学技术现代化kē xué jì shù xiàn dài huà 科學技術現代化kè lóng jì shù 克隆技术kè lóng jì shù 克隆技術kǒu jì 口技kǒu jì biǎo yǎn zhě 口技表演者mì jì 秘技miàn xiàng duì xiàng de jì shù 面向对象的技术miàn xiàng duì xiàng de jì shù 面嚮對象的技術nà mǐ jì shù 納米技術nà mǐ jì shù 纳米技术nǎo chéng xiàng jì shù 脑成像技术nǎo chéng xiàng jì shù 腦成像技術nóng yè shēng jì 农业生技nóng yè shēng jì 農業生技qí jì 奇技qǐ dòng jì shù 启动技术qǐ dòng jì shù 啟動技術qì chē jì gōng 汽車技工qì chē jì gōng 汽车技工Qián lǘ jì qióng 黔驢技窮Qián lǘ jì qióng 黔驴技穷qū yù wǎng lù jì shù 区域网路技术qū yù wǎng lù jì shù 區域網路技術ruǎn jiàn jì shù 軟件技術ruǎn jiàn jì shù 软件技术Shān dōng Kē jì Dà xué 山东科技大学Shān dōng Kē jì Dà xué 山東科技大學Shǎn xī Kē jì Dà xué 陕西科技大学Shǎn xī Kē jì Dà xué 陝西科技大學shén hū qí jì 神乎其技shēng jì 生技shēng jì yī yào 生技医药shēng jì yī yào 生技醫藥shēng wù jì shù 生物技术shēng wù jì shù 生物技術shēng wù kē jì 生物科技shī yí cháng jì yǐ zhì yí 师夷长技以制夷shī yí cháng jì yǐ zhì yí 師夷長技以制夷Shì dé Kē jì 是德科技shǒu xí jì shù guān 首席技术官shǒu xí jì shù guān 首席技術官tè jì 特技tè jì tiào sǎn 特技跳伞tè jì tiào sǎn 特技跳傘tè jì yǎn yuán 特技演员tè jì yǎn yuán 特技演員tōng xìn jì shù 通信技术tōng xìn jì shù 通信技術wǎng luò jì shù 網絡技術wǎng luò jì shù 网络技术wǎng luò kē jì 網絡科技wǎng luò kē jì 网络科技wēi jiāo náng jì shù 微胶囊技术wēi jiāo náng jì shù 微膠囊技術wěn jì 吻技wǔ jì 舞技Xī ān Diàn zǐ Kē jì Dà xué 西安电子科技大学Xī ān Diàn zǐ Kē jì Dà xué 西安電子科技大學Xī běi Nóng lín Kē jì Dà xué 西北农林科技大学Xī běi Nóng lín Kē jì Dà xué 西北農林科技大學Xiāng gǎng Kē jì Dà xué 香港科技大学Xiāng gǎng Kē jì Dà xué 香港科技大學xiǎo jì 小技xīn jì shù 新技术xīn jì shù 新技術xìn xī jì shù 信息技术xìn xī jì shù 信息技術xìn xī yǔ tōng xùn jì shù 信息与通讯技术xìn xī yǔ tōng xùn jì shù 信息與通訊技術yǎn dòng jì shù 眼动技术yǎn dòng jì shù 眼動技術yǎn jì 演技yī jì zhī cháng 一技之長yī jì zhī cháng 一技之长yǔ yīn jì qiǎo 語音技巧yǔ yīn jì qiǎo 语音技巧zá jì 杂技zá jì 雜技zá jì yǎn yuán 杂技演员zá jì yǎn yuán 雜技演員zhōng děng jì shù xué xiào 中等技术学校zhōng děng jì shù xué xiào 中等技術學校Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn 中国国防科技信息中心Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn 中國國防科技信息中心Zhōng háng jì Jìn chū kǒu Yǒu xiàn Zé rèn Gōng sī 中航技进出口有限责任公司Zhōng háng jì Jìn chū kǒu Yǒu xiàn Zé rèn Gōng sī 中航技進出口有限責任公司zī xùn kē jì 資訊科技zī xùn kē jì 资讯科技zì dòng huà jì shù 自动化技术zì dòng huà jì shù 自動化技術