Có 1 kết quả:

jì shù biāo zhǔn

1/1

Từ điển Trung-Anh

technology standard