Có 1 kết quả:

jì shù gù zhàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) technical breakdown
(2) malfunction