Có 1 kết quả:

chāo jiàn

1/1

chāo jiàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sao lục, sao chép

Từ điển Trung-Anh

duplicate (copy)