Có 1 kết quả:

chāo xiě

1/1

chāo xiě

giản thể

Từ điển phổ thông

sao chép, sao lại, chép lại

Từ điển Trung-Anh

(1) to copy
(2) to transcribe