Có 1 kết quả:

chāo xiǎo lù

1/1

chāo xiǎo lù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take the back roads
(2) to take the side streets
(3) to take the small paths