Có 1 kết quả:

chāo lù

1/1

chāo lù

phồn thể

Từ điển phổ thông

sao lục, sao chép

Từ điển Trung-Anh

to make a copy of