Có 1 kết quả:

chāo bǎ zi

1/1

chāo bǎ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) to do a body search
(2) to frisk