Có 1 kết quả:

bǎ mèi

1/1

bǎ mèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pick up a girl
(2) to get a girl