Có 1 kết quả:

bǎ chí bù dìng

1/1

bǎ chí bù dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

indecisive (idiom)