Có 1 kết quả:

bǎ wěn

1/1

bǎ wěn

phồn thể

Từ điển phổ thông

đáng tin cậy

Từ điển Trung-Anh

(1) trustworthy
(2) dependable