Có 1 kết quả:

bǎ wěn ㄅㄚˇ ㄨㄣˇ

1/1

Từ điển phổ thông

đáng tin cậy

Từ điển Trung-Anh

(1) trustworthy
(2) dependable