Có 1 kết quả:

bǎ mài

1/1

bǎ mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel the pulse
(2) to take sb's pulse