Có 1 kết quả:

bǎ mài ㄅㄚˇ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel the pulse
(2) to take sb's pulse