Có 1 kết quả:

bǎ mén

1/1

bǎ mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stand as a goalkeeper
(2) to keep guard on a gate