Có 1 kết quả:

bǎ mǎ zǐ

1/1

bǎ mǎ zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pick up a girl
(2) to get a girl