Có 1 kết quả:

yì huò

1/1

yì huò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) or
(2) could it be that...?

Một số bài thơ có sử dụng